Sprawdzasz tag

Maria Nurowska

Aktualności

Zmarła Maria Nurowska. Pisarka miała 77 lat

Powie­ścio­pi­sar­ka i nowe­list­ka, autor­ka takich powie­ści jak „Rosyj­ski kocha­nek”, „Hisz­pań­skie oczy” czy „Nakar­mić wil­ki”. Repre­zen­to­wa­ła nurt tzw. pro­zy kobie­cej, z powo­dze­niem two­rzy­ła sil­ne i fascy­nu­ją­ce kobie­ce posta­ci, szcze­gól­nie ceni­ła sobie tak­że tema­ty psy­cho­lo­gicz­ne nie stro­niąc jed­no­cze­śnie od wąt­ków roman­so­wych. Zmar­ła Maria Nurow­ska. Mia­ła 77 lat. Czy­taj dalej

-->