Sprawdzasz tag

Marek Krajewska

Aktualności

Dziewczyna o czterech palcach, czyli Edward Popielski powrócił!

Na fanpage’u Mar­ka Kra­jew­skie­go fani od kil­ku lat regu­lar­nie dopy­ty­wa­li, czy Łys­sy (Edward Popiel­ski) powró­ci jesz­cze na kar­ty jego ksią­żek. Z oka­zji 20-lecia twór­czo­ści autor posta­no­wił zro­bić pre­zent swo­im fanom i speł­nił ich proś­bę. I zro­bił to z pom­pą god­ną pisar­skie­go jubileuszu!

Czy­taj dalej

-->