Sprawdzasz tag

Marcel Proust

Aktualności

Niepublikowane wcześniej dzieło Marcela Prousta wkrótce ujrzy światło dzienne

Fran­cu­ski pisarz Mar­cel Pro­ust zna­ny jest naj­bar­dziej z liczą­ce­go sie­dem tomów cyklu powie­ścio­we­go, zaty­tu­ło­wa­ne­go W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su. Nad cało­ścią pra­co­wał oko­ło trzy­na­stu lat aż do swo­jej śmier­ci. Dziś magnum opus pisa­rza uzna­wa­ne jest przez kry­ty­ków i bada­czy lite­ra­tu­ry za arcy­dzie­ło. Wkrót­ce wyda­na zosta­nie nie­pu­bli­ko­wa­na wcze­śniej książ­ka Pro­usta, któ­ra sta­no­wić ma według zapo­wie­dzi klucz do lep­sze­go zro­zu­mie­nia W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su. Czy­taj dalej

-->