Sprawdzasz tag

majątek

Aktualności

Sądowe przepychanki o spuściznę Johna Steinbecka

Pisarz pisze książ­ki. Jeśli zawie­je odpo­wied­ni wiatr, część z tych ksią­żek osią­ga mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy, a co za tym idzie ich autor się boga­ci. Póź­niej, jeśli ma jesz­cze wię­cej szczę­ścia, jed­na lub dru­ga wytwór­nia posta­no­wi stwo­rzyć film na pod­sta­wie jego best­sel­le­rów. For­tu­na rośnie. Czy­taj dalej

-->