Sprawdzasz tag

Magdalena Krauze

Wywiady

Staram się pisać sercem – wywiad z Magdaleną Krauze

Mag­da­le­na Krau­ze jest autor­ką świet­nych, życio­wych powie­ści. Spi­sy­wa­ne przez nią natu­ral­nie pły­ną­ce dia­lo­gi i wart­ka fabu­ła spra­wia­ją, że nawet ci, któ­rzy nie są fana­mi ksią­żek oby­cza­jo­wych z wąt­kiem roman­so­wym, z pew­no­ścią znaj­dą tu coś dla sie­bie. Czy­taj dalej

-->