Sprawdzasz tag

Łukasz Czarnecki

Wywiady

Ta książka powstawała 10 lat, ale warto było czekać! Rozmawiamy z Łukaszem Czarneckim o książce Apostata!

O tym, jak powsta­wa­ło uni­wer­sum „Apo­sta­ty”, cze­mu nie war­to żało­wać, że nie żyło się w innej epo­ce i jak to jest na chwi­lę zawie­sić karie­rę nauko­wą, by reali­zo­wać lite­rac­kie marze­nia opo­wia­da nam sam autor, Łukasz Czar­nec­ki. Mło­dy histo­ryk napi­sał powieść, któ­rą zachwa­la sam Andrzej Pili­piuk, a my rów­nież mu wtó­ru­je­my. Czy­taj dalej

-->