Sprawdzasz tag

Lucy Ellmann

Aktualności Ciekawostki

Jedna z książek nominowanych do Nagrody Bookera składa się w większej części z ośmiu tylko zdań

Wśród tego­rocz­nych nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Booke­ra tytu­łów zna­la­zła się powieść dość ory­gi­nal­na w for­mie. Na napi­sa­ną przez miesz­ka­ją­cą w Szko­cji Lucy Ell­mann książ­kę zaty­tu­ło­wa­ną Ducks, New­bu­ry­port skła­da się w nie­mal cało­ści osiem dłu­gich zdań. Zabieg robi tym więk­sze wra­że­nie, że powieść liczy sobie ponad tysiąc stron. Czy­taj dalej

-->