Sprawdzasz tag

Leonard Cohen

Aktualności

Zmarł Leonard Cohen

7 listo­pa­da zmarł bard Leonard Cohen. Prze­żył swo­je życie inten­syw­nie i pozo­sta­wił po sobie ogrom­ną spu­ści­znę. Mało kto pamię­ta, że nim zaczął śpie­wać, już publi­ko­wał, a w wywia­dach czę­sto żar­to­wał, że został muzy­kiem, bo tan­tie­my z ksią­żek były za niskie. Tak napraw­dę śpie­wał dla przy­jem­no­ści i popu­lar­ność zyskał raczej przez przy­pa­dek, gdy Judy Col­lins zain­te­re­so­wa­ła się pio­sen­ką “Suzan­ne” i nagra­ła jej pro­fe­sjo­nal­ną wer­sję, by potem wpro­wa­dzić Cohe­na do muzycz­ne­go środowiska.

Czy­taj dalej

-->