Sprawdzasz tag

latarka

Aktualności

Czy czytanie po ciemku psuje wzrok?

Czy­ta­nie w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach, bez żad­ne­go źró­dła świa­tła z raczej oczy­wi­stych wzglę­dów jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Weź­my więc pod uwa­gę sytu­ację, kie­dy dys­po­nu­je­my oświe­tle­niem, lecz jest ono względ­nie sła­be. Czy w takim wypad­ku, poświę­ca­jąc się lek­tu­rze, nara­ża­my się na nie­od­wra­cal­ne uszko­dze­nie oka albo pogor­sze­nie wzro­ku? Czy­taj dalej

-->