Sprawdzasz tag

Łańcuch

Aktualności Felieton

Czy z tego łańcucha da się uwolnić? Nowy thriller Adriana McKinty’ego! Oceniamy!

Czym jest tytu­ło­wy łań­cuch z nowej, trzy­ma­ją­cej w napię­ciu książ­ki auto­ra kry­mi­na­łów Adria­na McKinty’ego? Sło­wo to od razu koja­rzy się z ogra­ni­cze­niem czy­jejś wol­no­ści i tak jest rów­nież w tym przy­pad­ku. Nie jest to jed­nak przed­miot, któ­rym moż­na kogoś spę­tać, a tajem­ni­cza struk­tu­ra, zmu­sza­ją­ca ludzi do wyzby­cia się wszel­kich skru­pu­łów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Przedpremierowy fragment powieści “Łańcuch” już u nas!

Mamy dla Was do poczy­ta­nia przed­pre­mie­ro­wy frag­ment powie­ści „Łań­cuch” Adria­na McKinty‘ego, książ­ka uka­że się nakła­dem wydaw­nic­twa Ago­ra 18 września.

Zwy­czaj­ny dzień. Rachel pod­rzu­ca cór­kę na przy­sta­nek i pędzi do swo­ich spraw. Chwi­lę póź­niej ktoś dzwo­ni z zastrze­żo­ne­go nume­ru. Trzy­na­sto­let­nia Kylie zosta­ła upro­wa­dzo­na. “Jeśli chcesz odzy­skać cór­kę, musisz zapła­cić okup… oraz porwać kolej­ne dziec­ko” – infor­mu­je znie­kształ­co­ny kobie­cy głos. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Każdy może stać się kryminalistą. Książka, która zaszokowała świat.

Co byście zro­bi­li, gdy­by ktoś zmu­sił was do popeł­nie­nia zbrod­ni? Wyda­je wam się, że kry­mi­na­li­ści to spe­cjal­ny gatu­nek ludzi, psy­cho­pa­ci, pokie­re­szo­wa­ni przez los fru­stra­ci, bez­li­to­śni okrut­ni­cy? Praw­da jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Są takie oko­licz­no­ści, w któ­rych „zwy­kły” czło­wiek może stać się prze­stęp­cą i dopu­ścić się strasz­nych czy­nów. Boha­te­ro­wie książ­ki „Łań­cuch” Adria­na McKinty’ego, któ­ra wła­śnie ma swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę, zna­leź­li się w takiej sytu­acji. Czy­taj dalej

-->