Sprawdzasz tag

Kolumbia

Ciekawostki

Kolumbijskie drugie życie porzuconych książek

Jose Alber­to Gutier­rez posia­da kolek­cję ponad dwu­dzie­stu tysię­cy ksią­żek. Jak się jej doro­bił? Jeż­dżąc śmie­ciar­ką i prze­ko­pu­jąc góry śmie­ci. Coś, co wyda­je się nie­moż­li­we, jest jak naj­bar­dziej praw­dzi­we. Naj­waż­niej­sze w całej histo­rii jest jed­nak to, co póź­niej się z tymi książ­ka­mi dzie­je. Ale od począt­ku. Poznaj­cie histo­rię kolum­bij­skie­go wład­cy ksią­żek. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Kochanki, żony i córki gangsterów – życie z Escobarem, polską mafią i Yakuzą

Gabriel Gar­cia Marqu­ez, lau­re­at Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry z 1982 roku, w każ­dych innych oko­licz­no­ściach był­by uwa­ża­ny za naj­słyn­niej­sze­go Kolum­bij­czy­ka XX wie­ku. Jed­nak to Pablo Esco­bar może pochwa­lić się tym mia­nem. Za spra­wą seria­lu Nar­cos ponow­nie wra­ca ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie jed­nym z naj­okrut­niej­szych bos­sów nar­ko­ty­ko­wych w histo­rii, któ­ry w świe­cie ame­ry­kań­skie­go hip hopu od daw­na jest postrze­ga­ny jako idol – praw­dzi­wa wer­sja Tony Mon­ta­ny z fil­mu „Czło­wiek z bli­zną”. Za spra­wą wydaw­nic­twa Ago­ra w książ­ce „Kocha­jąc Pabla, nie­na­wi­dząc Esco­ba­ra” jego eks­ko­chan­ki Vir­gi­nii Val­le­jo pozna­je­my nie tyl­ko nie­praw­do­po­dob­ne dzie­je ich roman­su, ale tak­że mamy oka­zję spoj­rzeć na nie­co inne obli­cze kró­la koka­iny. Czy­taj dalej

-->