Sprawdzasz tag

kleszcz

Ciekawostki

Stephen King straszy na Twitterze

Jak bar­dzo opa­sły musi być hor­ror, żeby zbu­do­wać odpo­wied­ni kli­mat gro­zy i prze­ra­zić czy­tel­ni­ka do żywe­go? Naj­wy­raź­niej tu tak­że dzia­ła zasa­da, że roz­miar nie ma zna­cze­nia. Mistrzom gatun­ku wystar­czy kil­ka zdań i już czło­wie­ko­wi ciar­ki prze­cho­dzą po ple­cach. Naj­do­bit­niej w ostat­nim cza­sie poka­zał to Ste­phen King, zamiesz­cza­jąc na swo­im Twit­te­rze krót­ką histo­ryj­kę, któ­ra aż jeży włos na gło­wie. Czy­taj dalej

-->