Sprawdzasz tag

kielce

Aktualności

Kielce doczekały się swojego pierwszego bibliomatu

Biblio­mat to spe­cjal­ne urzą­dze­nie, któ­re dzię­ki syn­chro­ni­za­cji z sys­te­mem biblio­tecz­nym pozwa­la użyt­kow­ni­kom na wypo­ży­cza­nie ksią­żek i ich odda­wa­nie bez kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi i inny­mi czy­tel­ni­ka­mi, co w cza­sie pan­de­mii jest jak naj­bar­dziej wska­za­ne. Kosz­tu­ją­cy 158 tysię­cy zło­tych egzem­plarz sta­nął nie­daw­no przed gma­chem Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kiel­cach. Czy­taj dalej

-->