Sprawdzasz tag

kanada

Aktualności

Zniszczoną przez wandali bibliotekę wsparli ludzie z całego świata

Szkol­na biblio­te­ka w kana­dyj­skim mie­ście Monc­ton sta­ła się nie­ste­ty celem chu­li­gań­skie­go wybry­ku. Z koń­cem lata wan­da­le powy­bi­ja­li okna w pla­ców­ce. Jed­nak nie stra­ta szyb była naj­bar­dziej bole­sna. Naj­gor­sze w tym wszyst­kim było to, że dro­bin­ki szkła zasy­pa­ły książ­ki, mogły się dostać rów­nież pomię­dzy kart­ki. W tro­sce o zdro­wie uczniów szko­ła zde­cy­do­wa­ła się wyrzu­cić ponad 2 tysią­ce ksią­żek. Czy­taj dalej

-->