Sprawdzasz tag

Juliusz Verne

Ciekawostki

10 rzeczy, których nie wiesz o Juliuszu Vernie (a powinieneś!)

W cza­sach, gdy ludzie wznio­śli się pod nie­bio­sa jedy­nie za pomo­cą sła­bo ste­ro­wal­nych balo­nów, Ver­ne opi­sy­wał lot na Księ­życ. W cza­sach gdy łodzie pod­wod­ne były napę­dza­ne siłą ludz­kich mię­śni i star­cza­ły jedy­nie na kil­ku­dzie­się­cio­mi­nu­to­wą podróż, Ver­ne opi­sy­wał losy napę­dza­nej sil­ni­kiem wiel­kiej łodzi pod­wod­nej, za pomo­cą któ­rej kapi­tan Nemo mógł stu­dio­wać życie w pod­wod­nych głę­bi­nach. Bez Juliu­sza Ver­ne scien­ce fic­tion praw­do­po­dob­nie nigdy nie było­by tak popu­lar­ne. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

50 najczęściej tłumaczonych książek świata

Co sta­no­wi o tym, że dana książ­ka zysku­je popu­lar­ność na całym świe­cie, że wydaw­cy zabi­ja­ją się o pra­wa, powsta­ją kolej­ne tłu­ma­cze­nia: dzie­siąt­ki, a nawet set­ki? Pyta­nie, któ­re zada­ją sobie pew­nie tysią­ce ludzi, zwłasz­cza wydaw­cy. Pyta­nie, któ­re naj­pew­niej pozo­sta­nie bez odpo­wie­dzi, bo jak ten pro­blem zba­dać? Moż­na nato­miast wska­zać kon­kret­ne tytu­ły, któ­re roz­nio­sły się po świe­cie. Listę pięć­dzie­się­ciu naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nych ksią­żek przy­go­to­wa­ło The Trans­la­tion Com­pa­ny. Czy­taj dalej

-->