Sprawdzasz tag

Jose Alberto Gutierrez

Ciekawostki

Kolumbijskie drugie życie porzuconych książek

Jose Alber­to Gutier­rez posia­da kolek­cję ponad dwu­dzie­stu tysię­cy ksią­żek. Jak się jej doro­bił? Jeż­dżąc śmie­ciar­ką i prze­ko­pu­jąc góry śmie­ci. Coś, co wyda­je się nie­moż­li­we, jest jak naj­bar­dziej praw­dzi­we. Naj­waż­niej­sze w całej histo­rii jest jed­nak to, co póź­niej się z tymi książ­ka­mi dzie­je. Ale od począt­ku. Poznaj­cie histo­rię kolum­bij­skie­go wład­cy ksią­żek. Czy­taj dalej

-->