Sprawdzasz tag

Jonathan Strange i pan Norrell

Aktualności Zapowiedzi

Susanna Clarke w przyszłym roku wróci z nową powieścią

Od feno­me­nal­ne­go debiu­tu Susan­ny Clar­ke minę­ło już pięt­na­ście lat. Powieść Jona­than Stran­ge i pan Nor­rell, opo­wia­da­ją­ca alter­na­tyw­ną histo­rię XIX-wiecz­nej Anglii, w któ­rej magia nie do koń­ca znik­nę­ła, prze­tłu­ma­czo­na zosta­ła na 34 języ­ki, sprze­da­ła się w ponad 4 milio­nach egzem­pla­rzy i otrzy­ma­ła licz­ne nagro­dy, mię­dzy inny­mi Bri­tish Book Awards dla naj­lep­sze­go debiu­tu czy Hugo dla naj­lep­szej powie­ści. Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry poda­ło sen­sa­cyj­ną wia­do­mość, że już w przy­szłym roku ich nakła­dem uka­że się następ­ne dzie­ło Susan­ny Clar­ke. Według zapo­wie­dzi może dorów­nać jej debiu­to­wi, a może nawet go prze­bić. Czy­taj dalej

-->