Sprawdzasz tag

Joe Abercrombie

Aktualności

Joe Abercrombie pod ostrzałem pytań Andrzeja Sapkowskiego

Ostat­nio Andrzej Sap­kow­ski odpo­wia­dał na pyta­nia Joego Aber­crom­bie­go o swo­ją Try­lo­gię husyc­ką, któ­rej pierw­szy tom uka­zał się z koń­cem paź­dzier­ni­ka w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Bry­ta­nii w wer­sji angiel­skiej. Przy­szedł czas rewan­żu. Na por­ta­lu „Sci­Fi­Now” uka­zał się mini­wy­wiad z ame­ry­kań­skim auto­rem prze­pro­wa­dzo­ny przez nasze­go ASa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Andrzej Sapkowski odpowiada na pytania Joego Abercrombiego

Pod koniec paź­dzier­ni­ka uka­za­ło się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Bry­ta­nii angiel­skie wyda­nie Nar­ren­turm, pierw­sze­go tomu Try­lo­gii husyc­kiej. „Sci­Fi­Now” z tej oka­zji skon­tak­to­wa­ło Andrze­ja Sap­kow­skie­go z Joem Aber­crom­biem, któ­re­go naj­now­sza powieść rów­nież uka­za­ła się tej jesie­ni. Każ­dy z pisa­rzy miał moż­li­wość pod­py­ta­nia tego dru­gie­go o jego twór­czość. Por­tal zapre­zen­to­wał na swo­ich łamach pierw­szą część wywia­du. O co pytał Aber­crom­bie i cze­go dowie­dział się od Sap­kow­skie­go? Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Pięć trylogii fantastycznych, które powinieneś poznać

Jeden tom to zazwy­czaj za mało dla regu­lar­nie czy­ta­ją­ce­go Pola­ka. Wie­lo­to­mo­we serie, któ­rych koń­ca nie widać, mogą zaś nużyć, zwłasz­cza kie­dy na kolej­ne czę­ści trze­ba cze­kać lata­mi, bo pisarz, zamiast je pisać, zaj­mu­je się wszyst­kim innym. Dla­te­go naj­lep­szą opcją wyda­ją się tra­dy­cyj­ne try­lo­gie, opie­ra­ją­ce się na uni­wer­sal­nej magii trzech tomów – nie za dużo, nie za mało, w sam raz, by nacie­szyć się opo­wia­da­ną histo­rią. Chcie­li­by­śmy teraz zwró­cić waszą uwa­gę na pięć wyjąt­ko­wo cie­ka­wych – naszym zda­niem – try­lo­gii ostat­nich lat. Wszyst­kie zosta­ły wyda­ne w Pol­sce i każ­da z nich jest kom­plet­na – moż­na więc zanu­rzyć się w nur­tach tych fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści bez obaw, że zwień­cze­nia się nie docze­ka­my. Czy­taj dalej

-->