Sprawdzasz tag

joanna bator

Aktualności

Ciemno, prawie noc – recenzja książki Joanny Bator

Do pol­skich kin tra­fił wła­śnie film „Ciem­no, pra­wie noc” na moty­wach książ­ki Joan­ny Bator o tym samym tytu­le. Ekra­ni­za­cja zbie­ra nie­naj­lep­sze recen­zje, widzo­wie sku­sze­ni świet­nym tra­ile­rem, wycho­dzą z kino­wych sal roz­cza­ro­wa­ni. Się­gnę­łam zatem do źró­dła, by spraw­dzić czy powieść jest war­ta uwagi.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Borys Lankosz ekranizuje Ciemno, prawie noc Joanny Bator

Ali­cja Tabor to boha­ter­ka powie­ści Ciem­no, pra­wie noc Joan­ny Bator. Wyda­nej w 2012 roku książ­ce przy­zna­no Nagro­dę Lite­rac­ką Nike. Teraz Ali­cja Tabor oży­je w nowym medium za spra­wą Mag­da­le­ny Cie­lec­kiej. Zdję­cia do ekra­ni­za­cji rusza­ją jesie­nią. Reży­se­rem obra­zu jest Borys Lan­kosz (Rewers, Ziar­no praw­dy, serial Eki­pa). Czy­taj dalej

-->