Sprawdzasz tag

Jimmi Kimmel SHow

Ciekawostki

25% Amerykanów nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki

Opu­bli­ko­wa­ne w mar­cu wyni­ki bada­nia czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych prze­pro­wa­dzo­ne przez Pew Rese­arch Cen­ter poka­zu­ją, jakie podej­ście do ksią­żek ma ame­ry­kań­skie spo­łe­czeń­stwo. Sytu­acja za oce­anem jest raczej sta­bil­na i nie zmie­ni­ła się zbyt­nio (jeśli cho­dzi o ogól­ne tren­dy) od 2011 roku. Coraz wię­cej ludzi prze­rzu­ca się jed­nak z kla­sycz­nej książ­ko­wej for­my na jej cyfro­we wer­sje: e‑booki i audio­bo­oki. Czy­taj dalej

-->