Sprawdzasz tag

Janusz Korczak

Ciekawostki

Janusz Korczak – co warto wiedzieć o Starym Doktorze

Peda­gog, lekarz, publi­cy­sta, pisarz, dzia­łacz spo­łecz­ny, przy­ja­ciel dzie­ci – Janusz Kor­czak był posta­cią ambit­ną i wszech­stron­nie uzdol­nio­ną. W cza­sie swo­je­go życia zało­żył i pro­wa­dził kil­ka domów dziec­ka, uczest­ni­czył w dwóch woj­nach, napi­sał prze­szło 20 ksią­żek i ponad 1000 arty­ku­łów. Jego meto­dy wycho­waw­cze doce­nio­ne zosta­ły na całym świe­cie. Oto kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów z życia Sta­re­go Dok­to­ra. Dziś 22 lip­ca przy­pa­da 140 rocz­ni­ca uro­dzin Kor­cza­ka – oto kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów z życia Sta­re­go Doktora.

Czy­taj dalej

-->