Sprawdzasz tag

janusz głowacki

Aktualności

Nie żyje Janusz Głowacki

19 sierp­nia zmarł Janusz Gło­wac­ki – dra­ma­turg, sce­na­rzy­sta, pro­za­ik i publi­cy­sta. Miał sie­dem­dzie­siąt dzie­więć lat i dzie­siąt­ki publi­ka­cji na swo­im kon­cie. O wybit­nym talen­cie i ogrom­nym wyczu­ciu tema­tu niech świad­czy dłu­ga lista nagród i wyróż­nień, któ­re otrzy­my­wał przez lata za pra­cę twór­czą. O śmier­ci arty­sty poin­for­mo­wa­ła jego żona, Ole­na Leonen­ko-Gło­wac­ka. Czy­taj dalej

-->