Sprawdzasz tag

inspiracja

Ciekawostki

Choinka z książek w twoim domu?

Jest taki dzień, bar­dzo cie­pły, choć grudniowy
Dzień, zwy­kły dzień, w któ­rym gasną wszel­kie spory…

…tego dnia w naszych domach zazwy­czaj znaj­du­je się już pięk­nie ude­ko­ro­wa­na cho­in­ka. Co jed­nak pozo­sta­je tym, któ­rzy nie chcą ści­nać drzew­ka, a nie gustu­ją w sztucz­nych? Oka­zu­je się, że wciąż mogą zacho­wać świą­tecz­ny kli­mat, a w dodat­ku dać wyraz swo­jej miło­ści do lite­ra­tu­ry! Czy­taj dalej

-->