Sprawdzasz tag

Hugo

Aktualności

Jemisin po raz trzeci z rzędu otrzymała nagrodę Hugo w kategorii Najlepsza powieść

Kie­dy w 2016 roku N.K. Jemi­sin dosta­ła Hugo za Pią­tą porę roku, sta­ła się auto­ma­tycz­nie pierw­szą Afro­ame­ry­kan­ką nagro­dzo­ną tą sta­tu­et­ką w kate­go­rii naj­lep­sza powieść w całej, ponad pięć­dzie­się­cio­let­niej, histo­rii nagro­dy. W kolej­nej edy­cji zno­wu zwy­cię­ży­ła z Wro­ta­mi obe­li­sków, a w sierp­niu bie­żą­ce­go roku się­gnę­ła po laur po raz trze­ci dzię­ki Kamien­ne­mu nie­bu. Czy­taj dalej

-->