Sprawdzasz tag

homer

Aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powołała się na książkę, która… nie istnieje. Nie uznała odwołania ucznia

Matu­rzy­sta piszą­cy o kon­wen­cji fan­ta­stycz­nej w utwo­rze lite­rac­kim powo­łał się na „Ilia­dę” Home­ra. Otrzy­mał 12 na 35 punk­tów i posta­no­wił odwo­łać się od oce­ny. OKE odrzu­ci­ła jego odwo­ła­nie, a w uza­sad­nie­niu poda­ła cytat z nie­ist­nie­ją­ce­go opra­co­wa­nia. Czy­taj dalej

-->