Sprawdzasz tag

Harlan Ellison

Aktualności

Nie żyje Harlan Ellison

Har­lan Elli­son był płod­nym twór­cą opo­wia­dań, napi­sał kil­ka powie­ści, zgar­nął mnó­stwo nagród, wsła­wił się rów­nież jako sce­na­rzy­sta fil­mo­wy i seria­lo­wy. Zawsze mówił to, co myślał i zawsze wal­czył o swo­je, co nie­jed­no­krot­nie wpę­dza­ło go w kło­po­ty, ale jed­no­cze­śnie pozwo­li­ło wygrać kil­ka dużych spraw sądo­wych roz­gry­wa­ją­cych się za kuli­sa­mi fil­mo­wej machi­ny Hol­ly­wo­odu. Wczo­raj, na proś­bę żony, jego przy­ja­ciół­ka Chri­sti­ne Vala­da poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze o śmier­ci pisa­rza. Odszedł we śnie w wie­ku osiem­dzie­się­ciu czte­rech lat. Czy­taj dalej

-->