Sprawdzasz tag

Gui Minhai

Aktualności

Chiński księgarz skazany na 10 lat więzienia za działalność wydawniczą

Gui Min­hai uro­dził się w Chi­nach, ale od nie­mal trzy­dzie­stu lat jest oby­wa­te­lem Szwe­cji. Tam ukoń­czył stu­dia dok­to­ranc­kie. Pod koniec XX wie­ku wró­cił jed­nak do Chin, a kie­dy nastro­je poli­tycz­ne w pań­stwie zaczę­ły się burzyć, prze­niósł się do Hong­kon­gu, gdzie roz­po­czął dzia­łal­ność wydaw­ni­czą. Sku­piał się przy tym na publi­ka­cjach odsła­nia­ją­cych praw­dzi­we obli­cza chiń­skich poli­ty­ków, wie­le z tych ksią­żek sam popeł­nił. Wła­dze Chin takich rze­czy nie pusz­cza­ją pła­zem. Czy­taj dalej

-->