Sprawdzasz tag

Francesca Haig

Aktualności

Mapa kości zagościła do księgarń

W księ­gar­niach dostęp­na jest kon­ty­nu­acja Ogni­ste­go oczysz­cze­nia. Mapa kości, tak nosi tytuł kon­ty­nu­acja, to mrocz­na posta­po­ka­lip­tycz­na histo­ria. Poru­sza­ją­ca opo­wieść o tym, jak żądza wła­dzy i dostat­ku oraz lęk przed innym mogą dopro­wa­dzić do upad­ku wszyst­kie­go, co czy­ni nas ludź­mi. Czy­taj dalej

-->