Sprawdzasz tag

Excalibur

Ciekawostki

To mógł być legendarny miecz króla Artura!

Komu nie marzy się odna­le­zie­nie z daw­na zagi­nio­ne­go skar­bu, odkry­cie wie­ko­wej tajem­ni­cy, poło­że­nie dło­ni na legen­dar­nym przed­mio­cie? Cza­sa­mi wystar­czy mieć oczy sze­ro­ko otwar­te i uśmiech­nąć się o tro­chę szczę­ścia. Sied­mio­let­nia Matil­da Jones pod­czas waka­cyj­ne­go wyjaz­du spra­wi­ła, że ser­ca histo­ry­ków mogły zabić szyb­ciej, a sama nie­mal­że sta­ła się następ­czy­nią same­go kró­la Artu­ra. Czy­taj dalej

-->