Sprawdzasz tag

Ewa Karwan-Jastrzębska

Wywiady

Baśń klasyczna, czyli powrót niani idealnej – wywiad z Ewą Karwan-Jastrzębską, autorką książki „Agata z placu Słonecznego”.

Ewa Kar­wan-Jastrzęb­ska zna­na jest jako autor­ka „Misia Fan­ta­ze­go” któ­ry pod­bił ser­ca nie tyl­ko czy­tel­ni­ków, ale też widzów w ponad 70 świa­to­wych tele­wi­zjach. Napi­sa­ła bli­sko sześć­dzie­siąt ksią­żek. Współ­pra­co­wa­ła z taki­mi ilu­stra­to­ra­mi jak Doro­ta Kobie­la ( twór­czy­ni fil­mów „Twój Vin­cent” oraz „Chło­pi”) czy Józef Wil­koń, któ­ry zilu­stro­wał jej poemat o pułap­kach wła­dzy „Koci król” oraz zbiór wier­szy „Kro­wa kolo­ro­wa”. Czy­taj dalej

-->