Sprawdzasz tag

epapier

Aktualności

Święto e‑papieru – wygraj czytnik i zmieniaj świat na lepsze

W tym roku, już po raz czwar­ty, Woblink orga­ni­zu­je Świę­to e‑papieru, wycho­dząc tym samym naprze­ciw sta­le rosną­cej gru­pie miło­śni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych i czyt­ni­ków ebo­oków. Z tej oka­zji zebra­li­śmy dla was garść fak­tów i argu­men­tów, któ­re poka­zu­ją, że wybie­ra­jąc ebo­oki i korzy­sta­jąc z e‑papieru może­my spo­wol­nić degra­da­cję natu­ry i zmie­nić świat w lep­sze miej­sce. Czy­taj dalej

-->