Sprawdzasz tag

Edward Powys Mathers

Ciekawostki

Niezwykle skomplikowana zagadka literacka została rozwiązana po raz trzeci na przestrzeni niemal stu lat

Pasją Edwar­da Powy­sa Mather­sa, angiel­skie­go tłu­ma­cza i poety, były wszel­kie­go rodza­ju gry słow­ne. Przez ostat­nich sie­dem­na­ście lat życia pra­co­wał w redak­cji bry­tyj­skiej gaze­ty „The Obse­rver”, dla któ­rej two­rzył skom­pli­ko­wa­ne sza­ra­dy i krzy­żów­ki. Zwłasz­cza upodo­bał sobie wariant het­mań­ski tych ostat­nich, gdzie obja­śnie­nia same w sobie są łami­głów­ka­mi. W 1934 Mathers napi­sał wyjąt­ko­wą powieść kry­mi­nal­ną, któ­ra sta­ła się jed­ną z naj­trud­niej­szych kie­dy­kol­wiek opu­bli­ko­wa­nych zaga­dek lite­rac­kich. Czy­taj dalej

-->