Sprawdzasz tag

Dzień dużego rozmiaru

Ciekawostki

Dzień Dużego rozmiaru – ciężkie książki, które warto przeczytać

2 wrze­śnia obcho­dzi­my nie­ty­po­we świę­to – Dzień Duże­go Roz­mia­ru. Z tej oka­zji pre­zen­tu­je­my Wam kil­ka opa­słych ksią­żek, któ­re posia­da­ją nie tyl­ko dużo tre­ści, ale rów­nież dużo ważą. Dla nie­któ­rych wyzwa­niem może być  nie samo wie­lo­go­dzin­ne czy­ta­nie i zagłę­bie­nie się w wykre­owa­ny przez auto­ra świat, a dźwi­ga­nie kil­ku­ki­lo­gra­mo­we­go tomisz­cza. W przy­pad­ku ksią­żek, któ­re mają bli­sko 1000 stron dobrym roz­wią­za­niem może oka­zać się czy­ta­nie ich… w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Czy­taj dalej

-->