Sprawdzasz tag

Dysleksja

Aktualności

Brytyjski księgarz promuje pomysł specjalnych edycji książek dla dyslektyków

Oso­by cier­pią­ce na dys­lek­sję według defi­ni­cji mają pro­ble­my z czy­ta­niem i pisa­niem. W wie­lu przy­pad­kach zabu­rze­nia nie pozwa­la­ją dotknię­tym nimi ludziom na czer­pa­nie przy­jem­no­ści z lek­tu­ry. Nie­ste­ty nie­wie­le też się robi, żeby dys­lek­ty­kom w jakiś spo­sób zagwa­ran­to­wać lep­sze dozna­nia towa­rzy­szą­ce obco­wa­niu z książ­ką. Na prze­kór temu wystą­pił w ostat­nim cza­sie nie­za­leż­ny księ­garz z nie­wiel­kie­go angiel­skie­go Cle­ve­don. Czy­taj dalej

-->