Sprawdzasz tag

dwutygodnik

Aktualności

Zmiany w mediach kulturowych. Istnienie Dwutygodnika pod znakiem zapytania, Polska dostanie w zamian nowe literackie pismo

Dwu­ty­go­dnik to dar­mo­we pismo inter­ne­to­we trak­tu­ją­ce o kul­tu­rze, ist­nie­ją­ce od 2009 roku. Na łamy maga­zy­nu pisa­li mię­dzy inny­mi Doro­ta Masłow­ska, Hen­ryk Gryn­berg, Andrzej Sta­siuk, Mał­go­rza­ta Dzie­wul­ska, Prze­my­sław Cza­pliń­ski, Joan­na Tokar­ska-Bakir czy Zie­mo­wit Szcze­rek. 2018 może być ostat­nim rokiem dzia­łal­no­ści Dwu­ty­go­dni­ka. Mini­ster­stwo kul­tu­ry posta­no­wi­ło wstrzy­mać finan­so­wa­nie. Czy­taj dalej

-->