Sprawdzasz tag

Daliyah Arana

Ciekawostki

Czterolatka Daliyah Arana przeczytała ponad tysiąc książek!

Mło­dziut­ka, bo zale­d­wie czte­ro­let­nia Daliy­ah Ara­na zosta­ła zapro­szo­na do Biblio­te­ki Kon­gre­su, czy­li naj­więk­szej biblio­te­ki świa­ta. Było to dla dziew­czyn­ki speł­nie­nie marzeń. Daliy­ah spo­tka­ła się z 14. Biblio­te­ka­rzem Kon­gre­su – dr Car­lą Hay­den, a tak­że zwie­dzi­ła biblio­te­kę, któ­ra zro­bi­ła na niej ogrom­ne wrażenie.

Czy­taj dalej

-->