Sprawdzasz tag

czekolada

Ciekawostki

Dzień czekolady – najciekawsze książki ze słodyczami w tle

7 lip­ca obcho­dzi się Świa­to­wy Dzień Cze­ko­la­dy, w ramach uczcze­nia wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży wyro­bów z zia­ren kaka­ow­ca. Jest to jed­na z wie­lu dat poświę­co­nych słod­ko­ściom. W cią­gu roku jest przy­naj­mniej kil­ka podob­nych „świąt”. Nie­mniej to dobry pre­tekst żeby bli­żej przyj­rzeć się książ­kom poświę­co­nym sło­dy­czom. Czy­taj dalej

-->