Sprawdzasz tag

Czas Zdrajców

Zapowiedzi

Fragment najnowszej książki Marka Krajewskiego!

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia frag­men­tu naj­now­szej powie­ści Mar­ka Kra­jew­skie­go – „Czas Zdraj­ców”. Eks­cy­tu­ją­ca histo­ria peł­na zaska­ku­ją­cych zwro­tów fabu­lar­nych będzie świet­nym wybo­rem na pierw­sze dni tego lata. Może­cie być pew­ni, że nie poża­łu­je­cie spo­tka­nia z Edwar­dem Aure­liu­szem Popiel­skim… Czy­taj dalej

-->