Sprawdzasz tag

cytaty

Quizy

Kogo dotyczy ten cytat?

Zauwa­ży­łem, że quizy na Nie­sta­ty­stycz­nym cie­szą się popu­lar­no­ścią, zapra­szam więc do udzia­łu w kolej­nym. Tym razem spraw­dzi­cie, czy po krót­kim cyta­cie roz­po­zna­cie postać lite­rac­ką, o któ­rej mowa. Zapraszam!

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć

Spo­ty­ka­cie się cza­sem z sytu­acją, w któ­rej pierw­sze zda­nie książ­ki zapa­da Wam w pamięć i zosta­je z Wami na dłu­go? Czę­sto mówi się, że wybo­ru lek­tu­ry doko­nu­je­my wła­śnie po pierw­szym zda­niu i nie­jed­ne warsz­ta­ty lite­rac­kie powie­dzą Wam, że jest ono naj­waż­niej­sze. Pewien boha­ter “Dżu­my” Alber­ta Camu­sa tak dłu­go dopiesz­czał to jed­no zda­nie, że nigdy nie wyszedł poza nie – gdyż musia­ło być ide­al­ne. Część dru­ga tutaj.

Czy­taj dalej

-->