Sprawdzasz tag

cyberprzestępca

Aktualności

Agenci FBI ujęli cyberprzestępcę od lat rozrabiającego w branży literackiej

Cyber­prze­stęp­stwa sta­ły się pla­gą naszych cza­sów. Nie­zwy­kle łatwo jest paść ofia­rą wymyśl­ne­go inter­ne­to­we­go prze­krę­tu; nie­uwa­ga może każ­de­go z nas bar­dzo dużo kosz­to­wać. Na szczę­ście sie­cio­wi oszu­ści coraz rza­dziej pozo­sta­ją nie­uchwyt­ni. Na począt­ku stycz­nia agen­ci FBI zatrzy­ma­li pra­cow­ni­ka bry­tyj­skie­go wydaw­nic­twa, któ­ry krad­nąc toż­sa­mo­ści innych ludzi, przez lata wyłu­dzał kopie nie­opu­bli­ko­wa­nych jesz­cze ksią­żek i inne waż­ne dla bran­ży lite­rac­kiej infor­ma­cje. Czy­taj dalej

-->