Sprawdzasz tag

Cthulhu

Ciekawostki

10 faktów o H.P. Lovecrafcie, o których nie miałeś pojęcia

Dziś przy­pa­da 127 rocz­ni­ca uro­dzin Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta, ojca współ­cze­sne­go hor­ro­ru, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych twór­ców i znaw­ców lite­ra­tu­ry gro­zy. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 10 cie­ka­wo­stek na temat tego genial­ne­go auto­ra i bar­dzo dzi­wacz­ne­go czło­wie­ka. Czy­taj dalej

-->