Sprawdzasz tag

Cała Polska będzie czytać

Aktualności

Cała Polska będzie czytać Przedwiośnie, ale w mocno okrojonej wersji

Adap­ta­cje mają to do sie­bie, że pozo­sta­wia­ją ich auto­rom pew­ną swo­bo­dę twór­czą, bo na przy­kład kie­dy utwór ma zostać zaadap­to­wa­ny tak by był bar­dziej zro­zu­mia­ły dla współ­cze­sne­go odbior­cy, muszą zostać poczy­nio­ne pew­ne zmia­ny na pozio­mie cho­ciaż­by języ­ko­wym. I tu poja­wia się pyta­nie, kogo osta­tecz­nie trak­to­wać jako auto­ra. 8 wrze­śnia w ramach akcji Naro­do­we Czy­ta­nie cały kraj ma się zjed­no­czyć i pochy­lić nad lek­tu­rą Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. Powieść na te potrze­by prze­szła jed­nak pew­ne odświe­że­nie. Czy­tać więc będzie­my rze­czy­wi­ście Żerom­skie­go, czy już może Andrze­ja Dobo­sza? Czy­taj dalej

-->