Sprawdzasz tag

bunt

Aktualności

Bunt i jego konsekwencje oraz relacje z drugą osobą – to tematy, z którymi zmierzyły się osoby przystępujące do matury w nowej formule

Oko­ło 263 tysią­ce osób koń­czą­cych szko­ły śred­nie 7 maja wzię­ło udział w egza­mi­nu doj­rza­ło­ści – jak zawsze matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści naj­pierw zmie­rzy­li się z mate­ria­łem z języ­ka pol­skie­go. Ponad­to 76 tysię­cy osób przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu w sta­rej for­mu­le. Czy­taj dalej

-->