Sprawdzasz tag

brzykie

Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – część trzecia

Oczy­wi­ście, że w książ­ce liczy się treść, nie opra­wa. Oczy­wi­ście, że nie powin­no się oce­niać książ­ki po okład­ce. Oczy­wi­ście, że… no dobra, moż­na by tak dłu­go wypi­sy­wać tru­izmy, ale praw­da jest taka, że prócz ład­nych, zwy­kłych czy kiep­skich okła­dek są też Napraw­dę Złe Okład­ki. Takie, z któ­ry­mi wstyd poka­zać się w miej­scu publicz­nym. Czy­taj dalej

-->