Sprawdzasz tag

bruno schultz

Aktualności

Można już zapoznać się z efektami porządkowania życia Brunona Schulza

Z Bru­no­nem Schul­zem zetknął się, myślę, każ­dy, kto ode­brał wykształ­ce­nie śred­nie, wszak wyim­ki ze Skle­pów cyna­mo­no­wych oma­wia się w liceum. Doro­bek pisa­rza być może nie osza­ła­mia obszer­no­ścią, ale z całą pew­no­ścią urze­ka oni­rycz­ną poety­ką, a przede wszyst­kim peł­ni rolę edu­ka­cyj­ną. Tek­sty Schul­za zna­ko­mi­cie odda­ją realia życia w Pol­sce w okre­sie mię­dzy­woj­nia, zwłasz­cza sytu­acji mało­mia­stecz­ko­wych pol­skich Żydów. Wie­le jego dzieł zagi­nę­ło w burz­li­wych dzie­jach histo­rii, rów­nież jego bio­gra­fia jest pozna­czo­na bia­ły­mi pla­ma­mi. Są jed­nak ludzie, któ­rzy poświę­ca­ją się cał­ko­wi­cie by badać twór­czość oraz życie pol­skie­go pro­za­ika żydow­skie­go pocho­dze­nia. Aktu­al­nie powsta­je jedy­ne w swo­im rodza­ju inter­ne­to­we kalen­da­rium doty­czą­ce Bru­no­na Schul­za. Już moż­na je prze­glą­dać; infor­ma­cje w nim są na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­ne. Czy­taj dalej

-->