Sprawdzasz tag

bronte

Aktualności Ciekawostki

Miniaturowa książeczka napisana przez nastoletnią Charlotte Brontë trafiła w końcu do muzeum poświęconego jej osobie

Char­lot­te Bron­të pra­cą twór­czą zaj­mo­wa­ła się już w dzie­ciń­stwie. Ze swym bra­tem Bran­wel­lem na przy­kład pisy­wa­ła krót­kie opo­wia­da­nia, któ­rych akcja roz­gry­wa­ła się w wyima­gi­no­wa­nym kró­le­stwie Angrii. Z tego też mniej wię­cej okre­su pocho­dzi sze­reg sze­ściu minia­tu­ro­wych ksią­że­czek jej autor­stwa. Czte­ry z nich znaj­do­wa­ły się w zbio­rach Par­so­na­ge Museum, któ­re­go sie­dzi­bą jest daw­ny dom rodzi­ny Bron­të w Haworth, po jed­nym wszel­ki ślad zagi­nął, ostat­ni zaś znaj­do­wał się dotych­czas w pry­wat­nej kolek­cji. Czy­taj dalej

-->