Sprawdzasz tag

Bralczyk

Wywiady

Trafne przekleństwa – wywiad z Jerzy Bralczykiem i Andrzejem Markowskim

Powo­dy wizy­ty pro­fe­so­rów Jerze­go Bral­czy­ka i Andrze­ja Mar­kow­skie­go we Wrze­śni były dwa. Pierw­szym było PiENt­na­ste Jubi­le­Ó­szo­we Dyk­tan­do Wrze­siń­skie, a dru­gim – pro­mo­cja napi­sa­nej wspól­nie z prof. Janem Miod­kiem książ­ki „Trzy po 33”. Pro­fe­so­ro­wie wzię­li udział w spo­tka­niu autor­skim, po któ­rym byli nie­zwy­kle zabie­ga­ni – roz­ma­wia­li z fana­mi, pod­pi­sy­wa­li książ­ki. Zna­leź­li jed­nak chwi­lę na roz­mo­wę. Czy­taj dalej

-->