Sprawdzasz tag

bookrage

Aktualności

To koniec BookRage’a. Swoje życie rozpoczyna ArtRage.

Na począt­ku BookRa­ge ofe­ro­wał dostęp do ebo­oków w dość ryzy­kow­nym, zda­wa­ło­by się, sys­te­mie płat­no­ści. Każ­dy bowiem mógł kupić usta­lo­ne z góry pakie­ty ksią­żek elek­tro­nicz­nych, pła­cąc tyle, ile uwa­żał za sto­sow­ne. O dzi­wo sys­tem się spraw­dził, twór­cy BookRage’a nie splaj­to­wa­li – roz­sze­rzy­li nawet ofer­tę o publi­ka­cje dru­ko­wa­ne, sprze­da­wa­ne tak­że w Rewer­so­wych pakie­tach, gdzie im szyb­ciej się zde­cy­do­wa­ło na zakup, tym mniej pie­niąż­ków ucie­ka­ło z port­fe­la. Teraz jed­nak nad­szedł kres BookRage’a. Nie płacz­my jed­nak, bo zamiast nie­go powo­ła­ny został ArtRa­ge, w ramach któ­re­go dostęp­ne są już nie tyl­ko książ­ki, ale rów­nież komik­sy, gry plan­szo­we i pra­ce naj­róż­niej­szych arty­stów w papie­ro­wych for­ma­tach. Czy­taj dalej

-->