Sprawdzasz tag

boginie

Wywiady

Grecka mitologia i pełnokrwisty thriller – Rozmawiamy z Aleksem Michaelidesem

Jego „Pacjent­ka” szyb­ko docze­ka­ła się sta­tu­su best­sel­le­ra, a sam Alex Micha­eli­des zaczął być koja­rzo­ny na całym świe­cie. Ten pocho­dzą­cy z Cypru autor w swo­jej nowej książ­ce przed­sta­wia nam Maria­nę, gru­po­wą tera­peut­kę, któ­ra wie­dzio­na śla­da­mi nie­wy­ja­śnio­ne­go mor­der­stwa tra­fia do Cam­brid­ge. Na tere­nie uni­wer­sy­te­tu pozna­je tajem­ni­cze sto­wa­rzy­sze­nie będą­ce pod wpły­wem enig­ma­tycz­ne­go pro­fe­so­ra, a histo­ria zaczy­na się coraz bar­dziej gma­twać. Z Alek­sem Micha­eli­de­sem poroz­ma­wia­li­śmy o jego „Bogi­niach”. Czy­taj dalej

-->