Sprawdzasz tag

Blake Bailey

Aktualności

Sprzedaż bestsellerowej biografii Philipa Rotha wstrzymana przez kontrowersje związane z jej autorem

The Guar­dian” napi­sał, że wyda­na na począt­ku kwiet­nia bio­gra­fia Phi­li­pa Rotha była jed­ną z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych ksią­żek ostat­nich lat, co też zosta­ło od razu potwier­dzo­ne port­fe­la­mi czy­tel­ni­ków. Publi­ka­cja z miej­sca zyska­ła sta­tus best­sel­le­ra. Nie­ste­ty, po nie­co ponad dwóch tygo­dniach wydaw­ca posta­no­wił wstrzy­mać jej dys­try­bu­cję. Powo­dem są oskar­że­nia o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne skie­ro­wa­ne wobec Bla­ke­’a Baileya, auto­ra bio­gra­fii. Czy­taj dalej

-->